เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

⇔ แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับ          บริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
⇔ มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ ยกตัวอย่างเช่น เป็นคู่มือสำหรับบริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการ      ขั้นตอนการให้บริการหรือติดต่ออย่างไร เป็นต้น

 ⇒ คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนขยะมูลฝอยทั่วไป PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ คู่มือการขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ คู่มือการขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ คู่มือการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยน์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ คู่มือการแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ คู่มือการแจ้งขุดดิน PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ คู่มือการแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ คู่มือการรับชำระภาษีป้าย PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ คู่มือการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ คู่มือการรับนักเรียนเข้าระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ PDF  ดาวน์โหลด

 ⇒ คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ คู่มือเบี้ยยังชีพ PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ คู่มือการให้บริการหลักกองช่าง PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ PDF  ดาวน์โหลด

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

   สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

เลขที่ 60 หมู่ที่ 10  ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี  41290

Email : nongwaengkaemhom@gmail.com  โทรศัพท์ : 042219212-5  โทรสาร : 042219213

เว็บไซต์หน่วยงาน : www.nongwaeng-kaemhom.go.th
   Copyright © 2022. www.nongwaeng-kaemhom.go.th  All Rights Reserved.

ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  Email : jewelryitem7749@gamil.com

โทร.080-0071702 (K.โจ) Line ID : jewelryitem